Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Iisimmin.fi / Versumi Oy (jäljempänä ”Versumi” tai “Iisimmin”)
Y-tunnus 3145101-5
Sähköposti: info@iisimmin.fi

Rekisterin nimi

Iisimmin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin iisimmin, sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja Iisimmin valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mukaan lukien etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Henkilötietoja voidaan käsitellä markkinoinnin kohdentamiseen, esimerkiksi profiloinnin avulla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja.
Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli
 • yhteisöasiakkaiden osalta yhteyshenkilöiden työpaikkaa koskevat tarpeelliset tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:

 • Iisimmin palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. asiakasnumero, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta
 • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • asiointia koskevat tiedot (esim. tiedot rekisteröidyn ostamista tuotteista, toimitusosoite sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. reklamaatiot, palautteet ja asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit)
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kaupanteon yhteydessä, erilaisten palvelujen käytön ja rekisteröitymisen yhteydessä, kuten verkkokaupassa, muissa sähköisissä palveluissa ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Iisimmin muista rekistereistä ja sen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Iisimmin voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla tavalla mm. viranomaisille, sekä Iisimmin huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille, jos rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista kyseisille kumppaneille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa Iisimmin vastaanottamia henkilötietoja edelleen.

Iisimmin voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin Iisimmin vastaa siitä, että tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan Iisimmin ja sen lukuun toimivien yritysten nimetyillä työntekijöillä on pääsy rekisterin tietoihin sekä oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja, ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen heidän työtehtäviensä suorittamiseksi. Nimettyjä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe. Rekisteröidyn tulee tehdä edellä mainitut ilmoitukset rekisterinpitäjälle sähköpostitse (info@iisimmin.fi).