1. Yleistä verkkopalvelun käyttämisestä

Iisimmin.fi / Versumi Oy (jäljempänä ”Iisimmin”) verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Ehdot”) ennen Palvelun käyttämistä.

Tässä mainitut Ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa riippumatta Palvelua käytettävästä päätelaitteesta. Käyttäjän on sallittua käyttää Palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Palvelu voi lisäksi sisältää toimintoja tai osioita (esimerkiksi verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, joiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Iisimmin välillä, sekä määrittelevät käyttäjän ja Iisimmin Palvelua koskevat velvollisuudet, sekä oikeudet.

Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä Palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

2. Palveluntarjoaja

Versumi Oy (y-tunnus: 3145101-5)

3. Evästeet

Palvelun välityksellä voidaan evästeiden (”cookies”) tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Käyttäjä voi estää evästeiden toiminnan niin halutessaan omista selainasetuksistaan. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden, tai toimintojen käyttämiseen, tai jopa estää sen kokonaan.

4. Henkilötietojen käsittely

Iisimmin käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön velvoittamalla ja sallimalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin rekisteriselosteessa, joka perustuu Iisimmin asiakkuuteen, tai muuhun asialliseen yhteyteen.

5. Palvelun käyttäminen

Oikeudet ja rajoitukset, koskien Palvelun käyttämistä

Iisimmin myöntää käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelusta ladattuja dokumentteja sellaisenaan. Käyttäjällä on oikeus ottaa Palvelun sisällöstä tuloste tai kopio tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen omaa käyttöään varten ja muokata niistä yksilöllisiä omaan käyttöönsä soveltuvia.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua:

  • esiintyäkseen Iisimmin edustajana;
  • muunlaiseen väärien tietojen antamiseen;
  • muiden käyttäjien henkilötietojen tallentamiseen tai keräämiseen;
  • roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, tai muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

Palvelun muutokset

Palvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Iisimmin on oikeutettu milloin tahansa muuttamaan tai muokkaamaan Palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Iisimmällä on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata Palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin.

Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Iisimmällä on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa. Iisimmällä on myös oikeus keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä milloin tahansa.

Rekisteröityminen

Edellä kuvatun käyttöoikeuden saaminen tietyissä Palvelun osioissa saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Oikeus käyttää rekisteröintiä edellyttäviä osioita voidaan rajata koskemaan ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä osiokohtaisesti.

Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen ei ole sallittua, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Rekisteröityessään käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja valitsee itse salasanan. Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Palvelussa. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Iisimmin palvelun tarjoajaan, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että joku muu käyttää hänen tunnuksiaan, tai niitä muutoin käytetään väärin. Iisimmin pitää oikeudet jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

6. Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkoiset linkit palveluun

Palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Iisimmän hallinnassa eikä Iisimpi valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä. Iisimpi ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehoitetaan, että tutustuu huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja muihin ohjeisiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista.

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Palveluun eivät osoita mitään Iisimmin ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

7. Vastuunrajoitukset

Iisimmin pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Iisimmin ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä, oikea-aikaisesti, virheettömästi tai täysin keskeytyksettä. Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Iisimmin ei ole vastuussa Palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Iisimmin ei voi taata Palvelun, sen sisällön tai Palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Iisimmin ei vastaa käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista, tai muista teknisistä seikoista, eikä Iisimmin ole niistä vastuussa.

Iisimmin ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Iisimmälle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Iisimmän vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Käyttäjä vapauttaa Iisimmän ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käytöstä.

8. Ehtojen muutokset ja ilmoitukset

Iisimmin pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle Palvelun välityksellä, sähköpostitse tai muulla Iisimmän tiedossa olevalla yhteystiedolla. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset.

Iisimmin voi sisällyttää Palveluun ilmoituksia. Iisimmin voi myös lähettää käyttäjälle Palvelua koskevia ilmoituksia käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Iisimpi on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjän katsotaan vastaanottaneen kaikki ilmoitukset lähetystavasta huolimatta.

9. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Palvelun käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Versumi Oy:n kotikunnan käräjäoikeudessa Suomessa.

10. Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit).

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta